Dzień Papieski

16 października mija 40-ta rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża.

W jednej ze swoich ostatnich encyklik "Fides et Ratio" Św. Jan Paweł II pisał:

"Rozum i wiara to dwa skrzydła, na któych umysł ludzki wznosi się ku poznaniu Prawdy".

W sprawie etyki pracy naukowej pisał tak: [...]

Przyczyną tego jest także fakt, że niejednokrotnie ci, któzy zostali powołani, aby w różnych formach kultury ukazywać owoce swoich przemyśleń, odwrócili spojrzenie od prawdy, przedkładając doraźny sukces nad trud cierpliwego poszukiwania tego, co naprawdę warto uczynić treścią życia." [Wprowadzenie §6] 

Encyklika kończy się słowami skierowanymi bezpośrednio do naukowców: 

Na koniec pragnę zwrócić się także do naukowców, których poszukiwania są dla nas źródłem coraz większej wiedzy o wszechświecie jako całości, o niewiarygodnym bogactwie jego różnorodnych składników, ożywionych i nieożywionych, oraz o ich złożonych strukturach atomowych i molekularnych. Na tej drodze osiągnęli oni - zwłaszcza w obecnym stuleciu - wyniki, które nie przestają nas zdumiewać. Kieruję słowa podziwu i zachęty do tych śmiałych pionierów nauki, którym ludzkość w tak wielkiej mierze zawdzięcza swój obecny rozwój, ale mam zarazem obowiązek wezwać ich, aby kontynuowali swoje wysiłki nie tracąć nigdy z horyzontu mądrościowego, w którym obok zdobyczy naukowych i technicznych dołączają się takzę wartości filozoficzne i etyczne, będące charakterystycznym i nieodzownym wyrazem toższamości osoby ludzkiej. Przedstawiceile nauk przyrodniczych są w pełni świadomi tego, że «poszukiwania prawdy, nawet wówczas, gdy dotyczy ograniczonej rzeczywistości świata czy człowieka, nigdy się nie kończy, zawsze odsyła ku czemuś, co jest ponad bezpośrdenim przedmiotem badań, ku pytaniom otwierającym dostęp do Tajemnicy».131

Jan Paweł II Przemówienie z okacji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (8 czerwca 1997).