Konkurs na stanowisko adiunkta w ZDF

DZIEKAN
WYDZIAŁU FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA w Toruniu


OGŁASZA KONKURS NA  STANOWISKO
ADIUNKTA
w Zakładzie Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki

Zakład Dydaktyki Fizyki IF prowadzi badania w zakresie: dydaktyki fizyki, fizyki atomowej i fizyki ciała stałego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. /Dz. U. nr 164 poz. 1365 z 30.08.2005r./oraz
posiadają wiedzę  i  umiejętności do prowadzenia zajęć w zakresie dydaktyki fizyki w tym z nowoczesnych metod nauczania, deklarują gotowość prowadzenia zajęć na kierunkach technicznych.


Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  • podanie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys naukowy i informację o udziale w konferencjach naukowych,
  • odpis dyplomu doktorskiego,
  • spis publikacji,
  • opinie.


Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia  2011 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż w terminie 3  miesięcy od daty zakończenia składania wniosków.
 

DZIEKAN
Prof. dr hab. Stanisław Chwirot