TPSS
Teaching Physics in Secondary Schools
Strona projektu

Strona główna

O projekcie

Harmonogram

Uczestnicy:


Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
 
 
Mgr Andrzej Karbowski 
 

Mgr Krzysztof Służewski 
 

Mgr Maciej Gęsicki
 

Mgr Krzysztof Gołębiowski


Mgr Magdalena Sadowska


Mgr Janusz Kosicki


O projekcie

Reforma systemu oświatowego - wprowadzenie dwóch szczebli szkół średnich doprowadziła do zróżnicowania ścieżek edukacyjnych, jednakże spowodowała skrócenie cyklu nauczania na szczeblu decydującym o wykształceniu ogólnym, tj. LICEUM.

Realizacja programów nauczania, nieznacznie zredukowanych w stosunku do liceum 4-letniego oraz rosnące zasoby wiedzy (jak informatyka) wymagają poprawy efektywności nauczania poprzez wprowadzenie zróżnicowanych i wydajnych metod.

  • FIZYKA podobnie jak i inne przedmioty nauk ścisłych wymaga szczególnie zaawansowanych środków dydaktycznych.
  • Celem jest przygotowanie i pilotażowe wprowadzenie do praktyki szkolnej nowych metod i programów nauczania w wybranym zakresie przedmiotowym ELEKTROMAGNETYZMU.

Nowe metody polegać będą na wprowadzeniu:

  1. tanich zestawów doświadczalnych do samodzielnej pracy uczniów
  2. środków multimedialnych – podręcznika dla ucznia na CDRom i przewodnika wraz z zasobem narzędzi programowania dla nauczyciela,
  3. metod automatycznych pomiarów, sterowanych za pomoca˛ komputera dla laboratoriów szkolnych.
  • Grupa partnerska (Zakład Dydaktyki Fizyki UMK oraz Simplicatus AS Norway) od kilku lat działa wspólnie dla wypracowania nowych metod dydaktycznych w zakresie fizyki w ramach innych projektów międzynarodowych (głównie w panelu Leonardo da Vinci UE).
  • W ramach obecnego projektu planuje się: 1) przygotowanie i wydanie w języku polskim podręcznika elektromagnetyzmu dla liceów; 2)wydanie podręcznika multimedialnego; 3) opracowanie metodologii doświadczeń sterowanych komputerem, 4) opracowanie metodologii tanich doświadczeń szkolnych.
  • W zakresie szkolenia planuje się: 1) comiesięczne seminaria dla nauczycieli w Zakładzie Dydaktyki UMK (12 w sumie),
  1. dwa cykle warsztatów po 4 dni dla nauczycieli szkół pilotażowych.

Cele projektu i kompetencje partnerów (duża uczelnia państwowa i norweskie przedsiębiorstwo szkoleniowe) wpłyną w znaczny sposób na propagację nowych metod zarówno w Polsce jak i Norwegii.

Materiały

Imprezy

Szkoła stowarzyszona


Interaktywne CD
dla liceum "Astronomia"
Poproś o CD