Metody spektroskopowe używane do analizy resztek z uczty pogrzebowej króla Midasa to:

1. Analiza absorpcji w podczerwieni pozwala na identyfikację określonych grup funkcyjnych w związkach chemicznych – częstości wibracyjne określonych grup atomów zależą od ich masy i rodzaju wiązania chemicznego, podobnie jak częstość drgań oscylatora mechnicznego zależy od stałej sprężystości sprężyny.

2. Spektroskopia masowa – pozwala na określenie stosunku ładunku do masy zwązków chemicznych lub ich fragmentów (po ich uprzedniej jonizacji); aby uniknąć znacznej fragmentacji w procesie jonizacji, dla skomplikowanych związków organicznych stosuje się często jonizację za pomocą przekazu protonu lub jonizację metodą elektrospray’u.

3. Chromatografia cieczowa – rozdział substancji wskutek ich różnej prędkości dyfuzji w kolumnie cieczy (lub gazu – chromatografaia gazowa).


Analiza widma w podczerwieni zawartości situli (kielicha w kształcie głowy owcy) i resztek jedzenia z ceramicznej miski.


Chromatogram cieczowy resztek pożywienia W okienku widmo masowe..© GK