Należy pamiętać, że sumaryczna (spoczynkowa) masa kwarków u i d jest bardzo mała (1/100) w porównaniu z mas± protonu lub neutronu, na jaki się składaj±. Masa protonu wynika z relatywistycznego efektu przyrostu masy szybko poruszaj±cych się kwarków, ale słabo ze sob± zwi±zanych - wkład (ujemnej) energii potencjalnej nie jest duży. Kwarki więc, to jakby małe, rozpędzone ziarenka piasku w wirówce do bielizny.

© GK