Doświadczenie LambaUkład doświadczalny do pomiaru przesunięcia Lamba

Wiązka wodoru atomowego (dysocjacja H2 zachodzi w piecu) jest wzbudzana do stanu za pomocą bombardowania elektronami. Atomy w stanach wzbudzonych, dla których możliwe są przejścia optyczne, szybko przchodzą do stanu podstawowego przez emisję światła. Atomy wzbudzone do stanu metatrwałego 2S1/2 dochodzą do rezonatora. Jeżeli częstość rezonatora jest taka, że energia kwantów pola elektromagnetycznego odpowiada różnicy energii między stanem 2S1/2 a stanem 2P1/2 (dozwolonym optycznie), to są indukowane przejścia do stanu 2P1/2 , liczba wzbudzonych atomów metastabilnych docierających do folii wolframowej zmniejsza się i w konsekwencji maleje natężenie prądu elektronowego. Pole magnetyczne B służy do wywołania dodatkowego energetycznego rozdzielenia stanów S1/2 i P1/2, co zapobiega mieszaniu się tych stanów i tym samym pozwala uniknąć natychmiastowego zaniku, drogą przejść do stanu 2P1/2.


© GK